September 23, 2021

ฟุตบอลโลก 2034 : ไทย จะนำอีก 4 ประเทศในอาเซียนเสนอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

ประเทศไทยได้เสนอตนในการประมูลกับอีก 4 ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ เวียดนาม ในการที่จะเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034 หรือ FIFA World Cup 2034   ตอนแรกไทยอยากรวมกันทั้งหมดของประเทศสมาชิกอาเซียนในการประมูล แต่แผนถูกเปลี่ยน หลังมีข้อตกลงกันในการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5 ในกรุงมะนิลา ประเทศ ฟิลิปินส์ของวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา

อีก 4 ประเทศที่เข้ารวมประมูลกับประเทศไทย มี อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ขณะที่ประเทศ กัมพูชา ฟิลิปินส์ บรูไน ลาวและเมียนมาร์ จะไม่ได้เข้ารวมด้วย

นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ได้ระบุในคณะประชุมว่า ไทยจะทำหน้าทีหลักในการดำเนินเรื่อง กับอีก 4 ประเทศที่เข้ารวม เพื่อนประมูลให้ได้อีเวนกีฬาระดับโลกนี้มายังภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นครั้งแรกประวัติสาศตร์ฟุตบอลอาเซียน

นอกจากประเทศอาเซียนแล้ว  ประเทศที่แสดงความสนใจอยากเข้ารวมประมูลเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034 นี้มีจีน อียิปต์ ซิมบับเว ไนจีเรีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

สำหรับประเทศอาเซียน เคยมีการกล่าวถึงในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมานหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จนกระทั้งมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ที่กรุงเทพฯ ณ วันที่ 23 มิถุนาคมที่ผ่านมา  ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์จันทร์โอชา ได้ประกาศว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเข้ารวมประมูลเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034 นี้

โดยที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังเคยบอกกับนักข่าวอีกว่า ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงแก้ไขสนามกีฬาฟุตบอลที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐาน ของ FIFA เพื่อเข้ารวมการประมูล

โดย: วิล่า